Sky

הדברת שלשי רגלני באבטיח מללי, גד"ש סאסא

הדברת עשבים בעגבניות לתעשייה, גד"ש סאסא

הדברת עשבים בקינואה, מוקד מחקרים החולה

התמודדות עם עלקת בגזר, גד"ש מנרה

התמודדות עם חנק במטעים, מטע יראון

ממשק משמר קרקע במטעים, רמות נפתלי

 ממשק גידולי שירות, מטע יראון