top of page

פרק א' - כללית

1. שם האגודה ומענה
האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים.
באנגלית Weed Science Society of Israel.

 

מושב האגודה ומענה: מתחלפים לפי כתובת נשיאי האגודה.

 

2. מטרות האגודה הן:
לקדם, לעורר, לקבץ ולהפיץ את הידע בתחום העשבים הרעים בישראל. לצורך זה היא מאגדת את העוסקים במדע העשבים הרעים ואת כל המעוניינים בקידום הידע, ההכרה וההדברה של העשבים הרעים בישראל. היא רשאית לערוך כנוסים, סיורים ופגישות מדעיות, להוציא לאור פרסומים מדעיים ולהפיצם, לנהל ספריה, אוספים ותערוכות על הנושאים הנ"ל. האגודה תארגן וועידה מקצועית ארצית, לפחות אחת לשלוש שנים. האגודה רשאית לעסוק בכל פעולה העשויה לסייע למטרותיה הנ"ל וכן לקיים קשרים עם איגודים מדעיים אחרים בישראל ובארצות אחרות ולהשתתף בכינוסיהם הבינלאומיים. האגודה רשאית גם להעסיק עובדים בשכר ו/או שלא בשכר, לשם טיפול בענייניה.
אין האגודה פעולת לשיפור מצבם החומרי של חבריה, והיא איננה מעורבת בפעילות פוליטית כלשהי.

 

3 הכנסות האגודה הן מן המקורות הבאים:
א. דמי חבר.

ב. תרומה.

ג. קבלת תשלומים תמורת שירותים.

ד. מכירת פרסומי האגודה.

ה. עיזבונות.

 

פרק ב' - חברים: זכויותיהם וחובותיהם

 

4 לאגודה שני סוגי חברים: 
חברים רגילים וחברי כבוד. בכל מקרה מספר החברים באגודה לא יפחת מעשרים. בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.
א. חבר רגיל באגודה יכול להיות כל אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים התומך במטרות האגודה, ואשר משתתף בוועידה הארצית. החברות באגודה מקנית מכוח השתתפות בוועידה הארצית ורכישת הקובץ המתפרסם לרגל הועידה, וכוחה יפה עד למועד הועידה הבאה. לחלופין, ניתן להצטרף לאגודה על ידי תשלום דמי חבר, שיקבעו מפעם לפעם ע"י הועד המנהל. החברות היא על בסיס אישי ואין מוסד יכול להתקבל לאגודה.
ב. חברי כבוד - מישראל או מחוץ לארץ - יהיו אנשים שיבחרו לכל ימי חייהם על ידי הועד המנהל בגלל זכויותיהם ותרומתם בשטח שהאגודה עוסקת בו. 
הוועד המנהל ימנה וועדה בת 5 חברים (יו"ר הוועד המנהל וסגנו ועוד 3 חברים מן האגודה ו/או מחוצה לה, חברי הוועדה יהיו בעלי מקצוע שיוכלו לשפוט את תרומתו של המועמד). תפקידה של הוועדה להמליץ על העמיתים שמגיע להם התואר "חבר כבוד" מתוך רשימת המועמדים, שהתקבלה מהוועד המנהל. לבחירת חבר כבוד דרושה קבלת המלצת שני שלישים לפחות מחברי הוועדה והסכמת שני שלישים לפחות מכל חברי הוועד המנהל.
חברי כבוד יהיו פטורים מכל חובות כספיות כלפי האגודה וייהנו מאותן זכויות שכל החברים נהנים.

 

5. זכויות החברים הן:
לבחור ולהיבחר לכל מוסדות האגודה, להשתתף בפעילויות האגודה, ליהנות מהנחות ברכישת ספרות מדעית שתופץ על ידי האגודה ומהקלות אחרות, כפי שיקבע הועד המנהל.

 

6. חובות החברים הן: 
לנהוג בענייני האגודה לפי החלטות האסיפה הכללית.

 

7. הפסקת חברות: 
הועד המנהל רשאי להוציא חבר מן האגודה אם:
א. הוא מוצא כי חברותו בה עלולה להזיק לענייניה, או לשמה הטוב.
ב. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
ג. החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.
ד. החבר הורשע בשל עברה שיש עמה קלון.

החלטה על הפסקת חברות יכולה להתקבל רק ברוב של שני שלישים מכל חברי הועד המנהל. החבר המורחק רשאי לערער בפני האסיפה הכללית שתכריע בנדון. לא יוציא הועד חבר מן האגודה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

פרק ג' - מוסדות האגודה וסניפיה

 

8. מוסדות האגודה הם:
א. האסיפה הכללית
ב. הועד המנהל
ג. ועדת הביקורת
ד. ועדות מקצועיות ומארגנות המתמנות על ידי הועד המנהל לתפקידים מיוחדים

 

9. האסיפה הכללית
א. האסיפה הכללית הרגילה מתכנסת לפי הזמנת הועד המנהל בזמן הועידה הארצית. על הועד המנהל לשלוח הזמנות בכתב עם פירוט סדר היום לחברים, לפחות חודש לפני מועד האסיפה. הצעות נוספות לסדר היום של האסיפה הכללית יש להגיש לוועד המנהל לפחות 15 יום לפני מועד האסיפה.

 

תפקידי האסיפה הרגילה הם:
1. לשמוע, לבקר ולאשר דינים וחשבונות מטעם הועד המנהל, ועד הביקורת ויתר הוועדות.
2. לדון בהצעות המובאות בפניה ובכל העניינים הכלולים בסדר היום של האסיפה ולהחליט עליהם.
3. לקבוע את דרכי פעולותיה של האגודה ולתת הוראות לוועד המנהל.
4. לבחור את חברי הועד המנהל ואת ועדת הביקורת
5. לדון ולהחליט בכל הקשור בתקנון האגודה, בהתאם להוראות סעיף 16 כדלהלן.
6. לדון ולהחליט על פירוק האגודה או סניפה, בכפוף לסעיף 17א'
7. לדון ולהחליט על כל העניינים האחרים שהם בסמכותה לפי התקנון הזה.

 

ב. האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תתכנס על פי הזמנת הועד המנהל לפי ראות עיניו, או על סמך דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מנין חברי האגודה, וזה לא יאוחר משני חודשים מיום קבלת הדרישה הנ"ל. כל אסיפה כזאת תתכנס כמו האסיפה הרגילה, לפי הזמנת הועד המנהל ודינה בכל כדין האסיפה הרגילה.

 

10. סדרי האסיפה הכללית: -
א. האסיפה הכללית תיחשב לחוקית אם ישתתפו בה לפחות עשרים וארבע חברי האגודה. אם לא יהיה נוכח לשעה הקבועה המספר החוקי הזה של החברים, תידחה האסיפה לחצי שעה ותתקיים באותו יום ובאותו מקום ואז תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
ב. את האסיפה הכללית פותח יו"ר הועד המנהל או סגנו. הפרוטוקול של האסיפה צריך להיחתם על ידי יו"ר האסיפה, ואז ישמש ראייה חוקית למהלך האסיפה ולהחלטותיה.
ג. זכות דעה שווה לכל חבר וחבר באסיפות הכלליות.
ד. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה - פרט למקרים שהוצאו מן הכלל כמפורט בתקנן זה - ברוב רגיל של קולות. אם תתחלקנה הדעות שווה בשווה, תכריע דעתו של יו"ר האסיפה.

 

11. הועד המנהל
א. הרכב הועד המנהל: מספר חברי הועד המנהל לא יהיה פחות מחמישה ולא יותר מתשעה. חברי הועד המנהל ייבחרו לתקופה שמועידה ארצית אחת לשנייה, אולם על מנת להבטיח רציפות בעבודה ישמש סגן יו"ר אוטומטית כיו"ר הועד בקדנציה הבאה. חברי הועד המנהל יכולים להיבחר מחדש תקופות נוספות לפי ראות עיניה של האסיפה הכללית.
ב. ועדת בחירות בת שלושה חברים תמונה על ידי הועד המנהל לפחות שלושה חדשים לפני האסיפה הכללית ותפקידה להציע מועמדים לועדות השונות ולנהל את הבחירות שתתקיימנה באסיפה הכללית המתכנסת סמוך לוועידה הארצית.
ג. במקרה שבין האסיפה הכללית אחת לשנייה, מתפנה מקום אחד או יותר מחבריו, רשאי הועד המנהל לצרף אליו חבר(ים) אחר(ים) לפי בחירתו.
ד. חברי הועד המנהל בוחרים מביניהם סגן יו"ר, גזבר ומזכיר האגודה. כאמור לעיל, משמש סגן היו"ר מן הקדנציה הקודמת כיו"ר בקדנציה הבאה. תוצאות הבחירות הנ"ל תובאנה לידיעת החברים באורח שייקבע הועד המנהל. במקרה הצורך רשאי הועד המנהל למנות מזכיר לחברה שלא מבין חבריו ולשלם לו שכר.
ה' תפקידי הועד המנהל הם:
א. להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית
ב. לנהל את עניני האגודה, משרדה ורכושה בכלל
ג. לפקח על פעולות האגודה בכללה.
ד. לייצג את האגודה כלפי חוץ, או להטיל על שני חברים לפחות לייצג את הועד המנהל כולו. במקרים מיוחדים יכול הועד המנהל להטיל את ייצוג האגודה על אחד מחבריו, או לעת צורך גם על חבר שאינו נמנה על הועד המנהל ואף על אדם שאינו נמנה על האגודה.
ה. הועד המנהל רשאי להעסיק במידת הצורך פקידים מדעיים או מנהלתיים, ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם.
ו. הועד המנהל, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
ז. הועד המנהל מתכנס לישיבה לפי הזמנת היושב ראש. ישיבת הועד המנהל תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות שלושה מחברי הועד. בכל מקרה, שאין התקנון הזה קובע אחרת, מתקבלות החלטות הועד המנהל ברוב קולות רגיל, ואם תהיינה הדעות שקולות יכריע היו"ר.

 

12. ועדת הביקורת
תהיה בת שלושה חברים ותבחר באסיפה הכללית הרגילה. תפקיד ועדת הביקורת לבקר את חשבונות האגודה, פנקסיה וספריה ולהכין דו"ח לאסיפה הכללית. חברי ועדת הביקורת רשאים לדרוש מן הגזבר ושאר חברי הועד המנהל כל הסברים שהם, הנחוצים לעבודתם. חברי הועד המנהל לא יהיו רשאים לשמש גם חברי ועדת הביקורת.

 

13. ועדות מקצועיות והתארגנויות מיוחדות 
מתמנות על ידי הועד המנהל, ופועלות לפי קווי פעולה שיאושרו על ידי הועד המנהל.

 

14. הועד המנהל 
רשאי לכונן סניף של האגודה בכל ישוב או אזור בישראל, דרכי ניהולו של כל סניף ייקבעו לפי הצורך, על ידי הועד המנהל.

 

פרק ד' - כספים ורכוש
15.

א. האגודה רשאית לרכוש נכסים, מטלטלים ונכסי דלא ניידי ולנהלם לצרכי האגודה ומטרותיה.
ב. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.
ג. חתימתם של יו"ר הועד המנהל ושל הגזבר בצירוף חותמת האגודה תחייב את האגודה בכל פעולותיה.
ד. הועד המנהל יהיה רשאי להשקיע כספים הנמצאים בקופת האגודה ושאינם דרושים להוצאות האגודה באותה שעה, בניירות ערך למוכ"ז של מדינת ישראל, או בניירות ערך למוכ"ז שמדינת ישראל ערבה עליהם וכן להחזיק כספים אלו בחשבון עובר ושב בכל בנק שהועד המנהל יחליט עליו. חשבון זה יפתח על שם האגודה, או על שם לא פחות משניים מחברי הועד המנהל ואחד מחברי ועדת ביקורת, שהועד המנהל ימנה ואשר ישמשו כנאמני האגודה.
ה. הועד המנהל יהיה רשאי לרשום רכוש או נכסים של האגודה לעת הצורך ולפי ראות עיניו על שם נאמנים שימונו כפי האמור בפסקה הקודמת.

מאז הקמת העמותה אין האגודה רשאית לשלם שכר.

 

פרק ה' - שינויים בתקנון


16. 

על שינויים בתקנון הנוכחי מחליטה האסיפה הכללית ברוב של שני שלישים של המשתתפים. ההצעה בדבר שינויים בתקנון בתוספת תיקונים תצורף להזמנה הנשלחת לחברים לפני כינוס האסיפה הכללית.

 

פרק ו' - פירוק האגודה וחיסול רכושה
17. 

א. האגודה תפורק רק לפי החלטת האסיפה הכללית שהתכנסה לאחר התראה של לפחות 21 יום, ושעל סדר יומה הועמדה הצעה לכך מראש. החלטת הפירוק תהיה בת תוקף רק אם תתקבל ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים באסיפה, בתנאי שמספר הנוכחים הוא לפחות רבע מכלל חברי האגודה. החלטה זו צריכה לכלול בחירת ועדה מפרקת, אשר תחליט החלטה סופית על גודל רכושה של האגודה שיישאר אחרי כל החובות.
ב. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, העוסק במדעי הצמח או בהגנת הצומח, ולא יחולק בין החברים.

 

bottom of page