top of page

האגודה הוקמה במטרה לקדם, לעורר, לקבץ ולהפיץ את הידע בתחום העשבים הרעים בישראל. לצורך זה היא מאגדת את העוסקים במדע העשבים הרעים ואת כל המעוניינים בקידום הידע, ההכרה וההדברה של העשבים הרעים בישראל.

האגודה רשאית לערוך כנוסים, סיורים ופגישות מדעיות, להוציא לאור פרסומים מדעיים ולהפיצם, לנהל ספריה, אוספים ותערוכות על הנושאים הנ"ל.

האגודה תארגן וועידה מקצועית ארצית, לפחות אחת לשלוש שנים. האגודה רשאית לעסוק בכל פעולה העשויה לסייע למטרותיה הנ"ל וכן לקיים קשרים עם איגודים מדעיים אחרים בישראל ובארצות אחרות ולהשתתף בכינוסיהם הבינלאומיים.

האגודה רשאית גם להעסיק עובדים בשכר ו/או שלא בשכר, לשם טיפול בענייניה.
אין האגודה פועלת לשיפור מצבם החומרי של חבריה, והיא איננה מעורבת בפעילות פוליטית כלשהי.

 

 

bottom of page